:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
สำนักปลัด
นางหทัยพัชร ช่วงชู
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวรัตนา ฉะรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางอุมาพร ช่วงชู
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเขมิสรา เรืองเดช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ ศาสดา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรัตนา ฉะรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเบญจรินทร์ บุญจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเบญจสิริ​ บุญจันทร์​
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ​ สำนักปลัด
นางสาวยุวดี รอดดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางขวัญนภา ฉิมพลี
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
นายมนัสชนันท์ วิฬาสถิตย์
ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
นางพลับพลึง นุ่มไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจักรพันธุ์ โสธรพิทักษ์กุล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายณรงค์ เกตุสุขำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวจริยา น้อยวานิช
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวรัตนา สาหร่ายทอง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายธเนศ จูสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวรจนา เย็นสบาย
คนครัว
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวอรุณีย์ วิทยานันตนารมย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
นางสาวอรุณีย์ วิทยานันตนารมย์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายวิริทธิ์พล กวิกิจสกุลชัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวลัดดาวรรณ กลิ่นมาลัย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ฝ่ายนิติการ
นางนิชาภา วงศ์ใหญ่
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นางนิชาภา วงศ์ใหญ่
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกานต์ชนก จูฑะศรี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวกชพร พูนผล
ผู้ช่วยนิติการ
นายปราบปราม พิทักษ์อุปกรณ์
ผู้ช่วยนิติการ
นางสาววรรณวิสา พลีสุ่มทอง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสาวรสวันต์ สุขแสง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายณัฎฐพล สุภาไสย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวัชระ พัฒนประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฐพล รุพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายนเรศ สาเทียน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายเอกพงศ์ แสงศรี
ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
นายธนภัทร ยอดอินต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
นายอภิวัฒน์ ลัดกระทุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
นายจักรพงษ์ ช้างแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
นายกฤษกร ขจรไพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
นายอิทธิชัย น้อยขำ
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะพร ปรางค์ทอง
พนักงานดับเพลิง
นายธาราธร แซ่ลิ้ม
พนักงานดับเพลิง
นายชำนาญ สีนวลอ่อน
พนักงานดับเพลิง
นายสถาพร จั่นเผือก
พนักงานดับเพลิง
นายจิรศักดิ์ สุวรรณโณ
พนักงานดับเพลิง
ฝ่ายเทศกิจ
นางสาวปาริชาติ วิฬาสถิตย์
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
นายภนุ นุ่นสังข์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายอุทัย คำหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายกิตตินัย สีดาห้าว
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายยุทธนา ขันฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายอนุพงษ์ ปั้นบุญ
พนักงานดับเพลิง
นายนพภรณ์ เผือกพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ