:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายพิชัย โพธิ์สุข
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นางอุไรพร เกิดมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นายไพศาล เหลือรัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายณัฐพงศ์ แสงแดง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางอนงค์ ชื่นเกษม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายสุพจน์ กลิ่นรัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายสุรศักดิ์ เย็นอิ่มทอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นายนาวิน ทองแหลม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นางพนม ศรีษาเอี่ยม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายสิทธิชัย พังโพธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นางสุภาภัค สังข์อ่อง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
นายยงยุทธ เย็นสบาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
นายวีรศักดิ์ อยู่สุธา
กำนัน หมู่ที่ 13
นายธนดล แก้วประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14
นายนรายุทธ พุ่มภักดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15