:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กองช่าง
นางสาวธนกฤตา ไหวพริบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายชนินทร์ ตันติสุข
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุพจน์ สว่างอารมณ์
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
นายคณากร พิพัฒนปราการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวญาณวรรณ มั่นภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมหมาย ใจไทย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปราการ สุขเสมอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายศุภศักดิ์ เอี่ยมกลิ่น
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวกรภัทร อินนาม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายเทพกรณ์ พิกุลแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายภานุวัตน์ อัตธะนะชัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวีระพงษ์ ตันเยี่ยน
พนักงานขับรถยนต์
นายนภดล เปรมปรี
คนงานทั่วไป