:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กองคลัง

นางสาววาสนา อุ่นรอด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวนิภาภรณ์ ทะชุ่ม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวทัศนีย์ ฉุยเนียม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจรัสทิพย์ เจดีย์ขัติย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวลลิตา ชินวรพจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัฒนารายได้
นางเพ็ญศรี ทองเกสร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายธีรวัฒน์ ฮกชุน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกรรวี เงินยวง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายณัฐวุฒิ ตั้งชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววรรษมน มิตรขจร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายพฤหัส กลิ่นจันทร์กลั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชัยพงษ์ ชูผึ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุชัณญา เย็นสบาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนีวรรณ พุ่มเรือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวปวีณรัตน์ เอี่ยมสำอาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวลัดดาวัลย์ พูลเกษ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวรักยิ้ม เฮงหลี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวดวงใจ ชาจันทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวอริยาพร บุนนาค
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุธาทิพย์ เกษทอง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวเพ็ญนภา อุดมสมุทร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุวรรณา พึ่งสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ