:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
กองคลัง
นางสาวรักยิ้ม เฮงหลี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวนิภาภรณ์ ทะชุ่ม
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวทัศนีย์ ฉุยเนียม
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจรัสทิพย์ เจดีย์ขัติย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวลลิตา ชินวรพจน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ฝ่ายพัฒนารายได้
นางเพ็ญศรี ทองเกสร
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นายธีรวัฒน์ ฮกชุน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกรรวี เงินยวง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายณัฐวุฒิ ตั้งชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาววรรษมน มิตรขจร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายพฤหัส กลิ่นจันทร์กลั่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายชัยพงษ์ ชูผึ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุชัณญา เย็นสบาย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวรัชนีวรรณ พุ่มเรือง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพีรภาว์ ทรงอยู่
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวปวีณรัตน์ เอี่ยมสำอาง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวลัดดาวัลย์ พูลเกษ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสุวรรณา พึ่งสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวรักยิ้ม เฮงหลี
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
นางสาวดวงใจ ชาจันทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเพ็ญนภา อุดมสมุทร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสุธาทิพย์ เกษทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวสุนันทา อุปนันต์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวกัลยรัตน์ เฮงหลี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสมศักดิ์ จันทร์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ