:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.1) 28 ม.ค. 65
2 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม (น.2) 28 ม.ค. 65
3 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (น.4) 28 ม.ค. 65
4 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 28 ม.ค. 65
5 คำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 31 ก.ค. 64
6 ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (แบบ ขถด.1) 31 ก.ค. 64
7 หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ (แบบ ยธ.1) 31 ก.ค. 64
8 หนังสือมอบอำนาจ (ด.4) (ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดินถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดินถมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 31 ก.ค. 64
9 การอุทิศที่ดินทางราชการหรือยินยอมให้ทางราชการ 31 ก.ค. 64
10 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงที่จอดรถ ข.5 31 ก.ค. 64
11 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ข.6 31 ก.ค. 64
12 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) 31 ก.ค. 64
13 ตัวอย่าง การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารโดยไม่ยื่นคำรอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ 31 ก.ค. 64
14 ตัวอย่าง คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 31 ก.ค. 64
15 ตัวอย่าง คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 31 ก.ค. 64