:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 31 ต.ค. 64
2 คำร้องแจ้งปลดป้าย-เปลี่ยนแปลงป้าย 31 ก.ค. 64
3 คำร้องแจ้งยกเลิก-เปลี่ยนแปลงโรงเรือนและที่ดิน 31 ก.ค. 64
4 คำร้องทั่วไป 31 ก.ค. 64
5 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 31 ก.ค. 64
6 แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8) 31 ก.ค. 64
7 แบบแสดงรายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.8ก) 31 ก.ค. 64
8 แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 31 ก.ค. 64
9 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีป้าย 31 ก.ค. 64
10 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 31 ก.ค. 64