:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักปลัด

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ    การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง    งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี    การประนีประนอม       ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร  การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบ    การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล    ลูกจ้าง   พนักงานจ้าง    การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

• งานสารบรรณ

• งานตรวจสอบภายใน

• งานบริหารงานบุคคล

• งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

• งานประชาสัมพันธ์

• งานอาคารสถานที่

• งานรักษาความสงบเรียบร้อย

• งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี

• งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

• รายงานการประชุมสภา

• งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา

• งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ

• งานอำนวยการและประสานราชการ

• งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา

• งานเลือกตั้งสมาชิกสภา

• งานข้อมูลเลือกตั้ง

• งานชุมชนสัมพันธ์

• งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา

• งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ

• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย

 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

• งานนโยบายและแผนพัฒนา

• งานวิชาการ

• งานงบประมาณ

• งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

• งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร

• งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

• งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

• งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

• งานประสานโครงการฝึกอบรม

• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

  งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

• งานสวัสดิการสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นต้น

• งานสุสานและฌาปณสถาน

• งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

• งานพัฒนาชุมชนและสังคม

• งานจัดระเบียบชุมชน

• งานสังคมสงเคราะห์

• งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

• งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน

• งานส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

• งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

• งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี

• งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน

• งานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจกิจชุมชน

• งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์

• งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนประจำตำบลและหมู่บ้าน

• งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

• งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

• งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

• งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

• งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

• งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

• งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

• งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

• งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

• งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

• งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

• งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  งานกฎหมายและคดี

• จัดทำร่างข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล 

• งานดำเนินการรับ - ดำเนินการเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ 

• งานดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง 

• งานตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบลก่อนการบังคับใช้ 

• งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

• งานจัดทำทะเบียนคุมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

กองคลัง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ   การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ  การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนำส่งเงิน   รายงานเงินคงเหลือประจำวัน          การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การ เร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ  การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

• งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน

• งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

• งานเก็บรักษาเงิน

• งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจำปี

• งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน

• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

• งานการบัญชี

• งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน

• งานงบการเงินและงบทดลอง

• งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี

• งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน

• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

• งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ

• งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน

• งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

• งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า

• งานตรวจสอบและประเมินภาษี

• งานการนำส่งเงินรายได้

• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

• งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

• งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา)

• งานการจัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ

• งานการเก็บเอกสารสำคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ

• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณ การค่าใช้จ่ายตามโครงการ   งานควบคุมอาคาร   งานก่อสร้าง  งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุม การก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

  งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

• งานก่อสร้างและบูรณาการ

• งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

• งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ

• งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

• งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

• งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

• งานธุรการประจำส่วนโยธา

• งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

• งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง

• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

• งานวิศวกรรม

• งานประเมินราคา

• งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

• งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

• งานออกแบบ 

  งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

• งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

• งานระบายน้ำ

• งานจัดตกแต่งสถานที่ 

 งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานสำรวจและแผนที่

• งานวางผังพัฒนาเมือง

• งานควบคุมทางผังเมือง

• งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง

• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

 งานบริหารการศึกษา

• งานบริหารงานบุคคล

• งานบริหารทั่วไป

• งานบริหารการศึกษา

• งานวางแผนและสถิติ

• งานการเงินและบัญชี

  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

• งานกิจการศาสนา

• งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม

• งานกิจการเด็กและเยาวชน

• งานกีฬาและนันทนาการ

 งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

• งานจัดการศึกษา

• งานพลศึกษา

• งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

• งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

• งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองสาธารณสุข

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค   การสุขาภิบาลอื่นๆ   ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล  การวางแผน การ สาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ  สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม   การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

• งานสุขาภิบาลทั่วไป

• งานสุขาภิบาลโรงงาน

• งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ

• งานอาชีวอนามัย

• งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• งานควบคุมมลพิษ

• งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

• งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข

• งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน

• งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

• งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน

• งานสุขศึกษา

• งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด

• งานรักษาและพยาบาล

• งานชันสูตรสาธารณสุข

• งานเภสัชกรรม

• งานทันตกรรม

• งานสัตวแพทย์

• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

• งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ

• งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

• งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

• งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

• งานเฝ้าระวังโรคระบาด

• งานระบาดวิทยา

• งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์

• งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์

• งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

• งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย