:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)      

    ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562                 

 1.  มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

 2.  มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต.ดังนี้ (มาตรา 67)        

•           จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

•           รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

•           รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

•           ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

•           ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

•           จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งจัดการหรือสนับสนุน 

การดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมการศึกษา

•           ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

•           คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

•           บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

•           ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและ  สมควร          

 3.  ภายใต้บังคับของกฎหมาย อบต. อาจจัดทำกิจการในเขต อบต.ดังนี้ (มาตรา 68)           

•           ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

•           ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

•           ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

•           ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

•           ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

•           ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

•           บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

•           การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

•           หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

•           ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

•           กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

•           การท่องเที่ยว

•           การผังเมือง        

    ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549           

1.  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (มาตรา 16)        

•           การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

•           การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

•           การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

•           การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

•           การสาธารณูปการ

•           การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

•           การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

•           การส่งเสริมการท่่องเที่ยว

•           การจัดการศึกษา

•           การสังคมสงเคราะห์ และุการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

•           การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

•           การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

•           การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

•           การส่งเสริมกีฬา

•           การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

•           ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

•           การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

•           การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

•           การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

•           การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

•           การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

•           การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

•           การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

•           การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

•           การผังเมือง

•           การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

•           การดูแลรักษาที่สาธารณะ

•           การควบคุมอาคาร

•           การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

•           การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด