:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. rachathewa17@gmail.com วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
เลขที่ 139 ม.12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์.02-3124034-7  โทรสาร (Fax). 02-3124011
E-mail : rachathewa17@gmail.com
Website : www.rachathewa.go.th
Socail Network : Faceboook : ประชาสัมพันธ์ อบต.ราชาเทวะ

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) 02-3124034-7 ต่อ 444

สำนักปลัด 02-312 4034-7

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป          ต่อ 104-107

-งานทะเบียนพาณิชย์          ต่อ 106

-งานประชาสัมพันธ์             ต่อ 106

-ฝ่ายสวัสดิการสังคม (งานเบี้ยผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เด็กแรกเกิด) ต่อ 109
-ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ          ต่อ 102,103
-ฝ่ายนิติการ                        ต่อ 112-113
-ฝ่ายเทศกิจ                         ต่อ 214

กองคลัง 02-312 4034-7
- ฝ่ายการเงินและบัญชี   ต่อ 305 - 306, 314
- ฝ่ายพัฒนารายได้         ต่อ 308 - 311
- ฝ่ายพัสดุ                      ต่อ 302 - 303, 307

กองช่าง 02-312 4034-7 ต่อ 205-206

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 02-312 4034-7 ต่อ 220 - 222

กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 02-312 4034-7 ต่อ 210-213  โทรสาร.ต่อ 211

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะช่องทางรับฟังความคิดเห็น