:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: แผนปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

22 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

แผนปฎิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลราชาเทวะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยหน่วยปฏิบัติงานเคลื่อนที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ
จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เตรียมพร้อมในการจัดเก็บทรัพย์สิน หรือสิ่งของที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายในการฉีดพ่นหมอกควันในวันและเวลาดังกล่าวตามแผนการรณรงค์ฯ ขอบคุณค่ะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร