:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

27 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

????ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง????
????????ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 จะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นโดยร่วมกันสรรหาตัวแทนที่ดี มีความสามารถเพื่อเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของท่านได้อย่างตรงจุด ????
????คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง????????????
-มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
-ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ต้องไม่เป็นพระสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช, ต้องไม่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, ต้องไม่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย, ต้องไม่เป็นคนสติฟั่นเฟือน
???? ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร