:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 02-312-4034-7 โทรสาร. 02-312 4011 อีเมล์. admin@rachathewa.go.th วิสัยทัศน์ สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ชื่อ: การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

14 ต.ค. 2564

รายละเอียด:

???????? ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ????????
เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
????????ผู้สูงอายุ ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1.สัญชาติไทย
2.ภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะตามทะเบียนบ้าน
3.ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2506 ให้มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 66)
4.ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
????เอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียน????
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป- 30 กันยายน 2565
#กรณีย้ายภูมิลำเนา ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาภายในกันยายน 2564 ให้รีบไปขึ้นทะเบียนที่ภูมิลำเนาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 พฤศจิกายน 2564 ขอบคุณครับ
☎️สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ☎️
ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ ชั้น 1
โทร. 02-312-4034-7 ต่อ 108 - 111 ค่ะ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร